Overige informatie

Over dit verslag

De hoofddoelstelling van dit jaarverslag is het informeren van stakeholders (belanghebbenden) over de visie en activiteiten van GasTerra.

Geïntegreerd verslag

De financiële, operationele en maatschappelijke informatie is verwerkt in een geïntegreerd verslag.

  • De financiële verantwoording is in overeenstemming met bepalingen van Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De niet-financiële verantwoording is in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) (Standards, Core Level).

Naast de jaarrekening en de gecombineerde controleverklaring omvat het GasTerra Jaarverslag 2018 andere informatie, bestaande uit:

  • Het GasTerra Bestuursverslag, dat is opgenomen in het voorwoord, hoofdstuk 1, 2 3 en 6;
  • Het Verslag van de Raad van Commissarissen, dat is opgenomen als onderdeel van hoofdstuk 3;
  • De overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Reikwijdte

De reikwijdte van het verslag is GasTerra B.V. gevestigd te Groningen. Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2018. Het verslag over het kalenderjaar 2017 is gepubliceerd op 22 februari 2018.

Transparantie

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze activiteiten. Daarom streven wij er als niet-beursgenoteerde onderneming naar om zoveel als mogelijk de best practices uit de Corporate Governance Code te hanteren en nemen wij deel aan de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bepalen van de inhoud (materialiteit)

De inhoud en afbakening van onze verslaglegging wordt in grote mate bepaald door de materiële onderwerpen. Voor de bepaling van de materiële onderwerpen zijn onder andere de uitkomsten van de stakeholderdialoog gebruikt. GasTerra heeft ervoor gekozen jaarlijks een stakeholderdialoog uit te voeren waarbij we het ene jaar kiezen voor een uitgebreide variant en het andere jaar voor een lichtere variant. In de uitgebreide variant worden alle stakeholders benaderd over alle onderwerpen. De dialoogvorm kan per jaar en per stakeholder variëren. In de lichtere variant wordt ingezoomd op bestaande of nieuwe onderwerpen en/of stakeholders en worden de resultaten van de vorige stakeholderdialoog getoetst. De dialoogvorm wordt afgestemd op de gekozen onderwerpen en stakeholders.

Wij hebben onze stakeholders onderverdeeld in negen groepen te weten: Klanten, Medewerkers, Aandeelhouders, Producenten en Transport, Rijksoverheid en Markttoezichthouders, Kennis- en Onderwijsinstellingen, Brancheorganisaties, Maatschappelijke organisaties en Regionale partijen.

De onderwerpen die aan de orde komen tijdens de stakeholderdialoog zijn:
 

Onderwerpen stakeholderdialoog  
Contractuele verplichting De mate waarin GasTerra voldoet aan zijn contractuele verplichtingen door op elk moment van het jaar voldoende gas in portfolio te hebben
Economische prestatie De mate waarin GasTerra bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van zijn aandeelhouders
Draagvlak voor werkzaamheden De mate waarin GasTerra draagvlak creëert voor zijn werkzaamheden
Duurzame inzetbaarheid De mate waarin GasTerra een goede werkomgeving creëert, met een daarbij passende cultuur en structuur, en medewerkers stimuleert om zich te ontwikkelen
Duurzame energievoorziening De mate waarin GasTerra bijdraagt aan de duurzame energievoorziening
Voldoen aan richtlijnen en kaders De mate waarin GasTerra ervoor kiest om te voldoen aan algemeen geldende richtlijnen en kaders, zoals bijvoorbeeld GRI, Sustainable Development Goals en ISO-normen
Interne voetafdruk De mate waarin GasTerra de eigen voetafdruk op het milieu minimaliseert
Kennis De mate waarin GasTerra kennis verwerft, ontwikkelt en deelt
Betrokkenheid bij de regio De mate waarin GasTerra betrokken is bij de regio Noord Nederland

In 2017 hebben we de uitgebreide variant van de stakeholderdialoog uitgevoerd en door middel van een enquête en interviews de mening van stakeholders over bovengenoemde onderwerpen gevraagd. De uitkomsten van de stakeholderdialoog hebben we in 2018 bij een aantal groepen getoetst en is verder ingezoomd op een aantal bestaande of nieuwe onderwerpen.

De groepen waarmee we in 2018 hebben gesproken zijn klanten, medewerkers, regionale partijen en brancheorganisaties. Deze groepen zijn geselecteerd op basis van relevante externe- of interne ontwikkelingen, lage respons in 2017, belang van de groep of de combinatie van groep en onderwerp.

De besproken onderwerpen zijn contractuele verplichting, draagvlak voor werkzaamheden, duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid bij de regio. Deze onderwerpen zijn geselecteerd op basis van externe of interne ontwikkelingen, verschil van belang tussen GasTerra en stakeholders en verwachte wijzigingen in het belang van een onderwerp. Naar aanleiding van het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen is de rol van GasTerra in de gasmarkt aan de onderwerpen toegevoegd waarbij de mate waarin GasTerra een rol speelt in de huidige en toekomstige gasmarkt aan stakeholders is voorgelegd.

Dit nieuwe onderwerp leidde in de gesprekken tot drie verschillende visies. Het werd enerzijds benaderd vanuit een rol van GasTerra in de toekomstige traditionele gasmarkt en anderzijds vanuit de toekomstige hernieuwbare gasmarkt. Er zijn ook partijen die beide visies samenvoegen tot een hybride vorm waarin GasTerra de huidige activiteiten voortzet, maar zich ook nadrukkelijk gaat richten op het faciliteren van een markt voor hernieuwbare gassen. Alle partijen zien de komende jaren een grote rol voor GasTerra in de traditionele gasmarkt waarbij moet worden opgemerkt dat diverse partijen ook een rol van GasTerra zien in de overgang van fossiel naar duurzaam waarbij de traditionele markt afbouwt en een nieuwe markt voor hernieuwbare gassen dient te worden opgebouwd.

Het belang dat de diverse stakeholders vanwege de economische, ecologische of sociale impact hechten aan de geselecteerde onderwerpen in de stakeholderdialoog 2018 ligt in lijn met de uitkomsten van 2017. Vervolgens heeft de directie beoordeeld of het belang dat zij hechten aan de onderwerpen is veranderd ten opzichte van 2017. Dit is alleen het geval voor de regionale betrokkenheid waar het afgelopen jaar meer aandacht voor is geweest. Op basis van de mening van zowel de stakeholders als GasTerra is het nieuwe onderwerp ‘Rol van GasTerra in de gasmarkt’ toegevoegd aan de materialiteitsmatrix voor 2019. In 2018 waren de materiële onderwerpen contractuele verplichting, economische prestatie, draagvlak voor werkzaamheden, duurzame inzetbaarheid en duurzame energievoorziening. In het bestuursverslag wordt over deze materiële onderwerpen verantwoording afgelegd door te rapporteren over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in 2018. In 2019 zijn deze onderwerpen ook weer materieel, maar komt de rol van GasTerra in de gasmarkt erbij. De onderwerpen zijn in het Business Plan 2019 vertaald naar speerpunten waar in het bestuursverslag 2018 ook kort op in wordt gegaan.

In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven hoe naast de stakeholderdialoog de relatie met stakeholders wordt geborgd.

Stakeholdergroep Voorbeeld Interactie via
Klanten Energiebedrijven en -centrales, industrieën, exportklanten Overleg accountmanagers, relatie-evenement, periodiek klanttevredenheidsonderzoek, stakeholderdialoog
Medewerkers Ondernemingsraad, vakbond Regulier overleg, intranet, interne presentaties, overleg Ondernemingsraad met de Bestuurder, stakeholderdialoog
Aandeelhouders Shell Nederland B.V., Esso Nederland B.V., EBN B.V., Nederlandse Staat Aandeelhoudersvergaderingen, Expertoverleg, Adviescommissie, Auditcommissie, College van Gedelegeerde Commissarissen, Raad van Commissarissen, stakeholderdialoog
Producenten en Transport Gasleveranciers, GTS Overleg met accountmanagers, relatie-evenement, stakeholderdialoog
Rijksoverheid en markttoezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) Via Energie Nederland, Ad hoc overleg, stakeholderdialoog
Kennis- en onderwijsinstellingen Hanzehogeschool, RuG, New Energy Coalition, Clingendael, CE Delft Stages, gastcolleges, projectbijdragen, stakeholderdialoog
Brancheorganisaties Vereniging Energie Nederland, KVGN, Eurogas, VEMW, Nogepa, EFET, EASEE Gas Periodiek overleg, deelname werkgroepen, bestuurslidmaatschap, Energiepodiumdiners*, stakeholderdialoog
Maatschappelijke organisaties NBR/Spaar Klimaat, Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu Energiepodiumdiners, stakeholderdialoog
Regionale partijen Sponsorpartijen, regionale leveranciers niet-gas, gemeenten, lokale overheid Relatie-evenement gesponsorde partijen, periodiek overleg, stakeholderdialoog

* De website www.energiepodium.nl, een initiatief van GasTerra, bestaat sinds 2010 en heeft tot doel de discussie over de energievoorziening te verbreden en te verdiepen door standpunten uit te wisselen. Door het jaar heen worden zogenaamde energiepodiumdiners georganiseerd, waar energiespecialisten afkomstig uit de industrie, de wetenschap, de overheid, de politiek en maatschappelijke organisaties met elkaar van gedachten wisselen over actuele thema’s.

In onderstaand overzicht staan de doelstellingen die we in 2018 in relatie tot de materiële onderwerpen hebben bepaald. De genoemde doelstellingen zijn behaald. Alleen het strategisch personeelsplan is, naar aanleiding van de besluitvorming over de gaswinning in Groningen, niet opgesteld. In plaats daarvan is een inventarisatie gedaan van de formatie en competenties. Deze inventarisatie is belangrijk voor de inrichting van de organisatie op de korte termijn en ook relevant voor GasTerra’s toekomst op de langere termijn zodra daar duidelijkheid over komt. Ook biedt deze inventarisatie de medewerkers van GasTerra richting met betrekking tot individuele ontwikkeling en inzetbaarheid.

Materieel thema Doelstelling 2018
Contractuele verplichting GasTerra komt de contractuele verplichtingen volledig na.
Economische prestaties GasTerra verkoopt al het gas dat aan GasTerra wordt aangeboden.
We benutten zo volledig mogelijk de middelen in ons portfolio zoals bergingen.
We proberen een marge te maken op onze in- en verkopen.
We benutten het marktpotentieel voor optimalisatie.
De exploitatiekosten blijven binnen budget in het kalenderjaar 2018.
Duurzame inzetbaarheid Er zijn 0 ongevallen met verzuim en het percentage ziekteverzuim is in het kalenderjaar 2018 lager dan 2,5%.
GasTerra behaalt de gestelde daling in aantal fte’s in het reorganisatietraject GasTerra 2018.
We ontwikkelen een strategisch personeelsplan met bijpassend HR-beleid voor de toekomst.
Duurzame energievoorziening We nemen deel aan projecten uit de Strategische Agenda van GILDE (Gas In een Langetermijn Duurzame Energievoorziening). We leiden het project Groen Gas en dragen bij aan de thema’s Hybride Warmtepompen en Waterstof.
We hebben een energietransitiebudget dat we willen besteden aan speerpunten uit ons energietransitiebeleid.
We onderzoeken of GasTerra’s betrokkenheid bij hernieuwbare gassen voldoende basis biedt voor een business case.
Draagvlak voor werkzaamheden GasTerra wil eraan bijdragen dat Nederland op een verstandige manier naar een klimaatneutrale energievoorziening gaat. GasTerra omarmt de visie van de Nederlandse gassector (“Gas op Maat”) dat aardgas alleen daar wordt ingezet waar op dat moment geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn en waar het de meeste toegevoegde waarde voor de samenleving heeft.
We spannen ons ook in 2018 in om mee te helpen Noord-Nederland te ontwikkelen tot een energie(transitie)kenniscentrum.

Management van materiële onderwerpen

MVO is bij GasTerra een integraal onderdeel van de strategie en daarmee verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘In dialoog met onze omgeving’ neemt GasTerra de materialiteitsmatrix en de bijbehorende doelstellingen en activiteiten op in het Business Plan, dat wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De voortgang van de doelstellingen en activiteiten wordt in de reguliere rapportagecyclus meegenomen en maandelijks besproken met de directie en op kwartaalbasis met het College van Gedelegeerde Commissarissen en de Audit Commissie.

Verslaggevingsprincipes

Verslaggevingsprincipes
Informatie Definitie/berekeningsmethode
Ziekteverzuim (in procenten) Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekenden) in de observatieperiode, gedeeld door de personeelsomvang (in voltijdequivalenten), vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in de observatieperiode.
Gemiddelde verzuimfrequentie Het gemiddelde aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt per jaar.
Gasverbruik Het gasverbruik van het kantoorpand van GasTerra aan de Stationsweg in Groningen conform de eindafrekening van de energieleverancier.
Elektriciteit Het elektriciteitsverbruik van het kantoorpand van GasTerra aan de Stationsweg in Groningen conform de eindafrekening van de energieleverancier.
Waterverbruik Het waterverbruik van het kantoorpand van GasTerra aan de Stationsweg in Groningen conform de eindafrekening van het waterbedrijf.
Papierverbruik Het papierverbruik conform de tellerstanden van de leverancier van de kopieerapparaten.

Feiten en cijfers

Personeelsontwikkelingen

Per 31 december 2018 waren 152 (141,4 Fte) medewerkers in vaste dienst bij GasTerra ten opzichte van 165 (152,4 Fte) ultimo 2017. Om de flexibiliteit te bevorderen is het beleid sinds 2014 dat GasTerra in principe alleen nog nieuwe medewerkers aanneemt via het zogeheten ‘payrollingsysteem’. Dit houdt in dat het personeel in dienst komt van een payrollbedrijf onder vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als bij GasTerra. 

GasTerra heeft een eigen cao en het personeel van GasTerra is actief betrokken bij de bedrijfsvakbond VPG2. GasTerra is samen met N.V. Nederlandse Gasunie aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie. De medewerkers van GasTerra hebben een pensioenregeling die hier is ondergebracht. Een toelichting op deze regeling is opgenomen in de jaarrekening

  2018 2017
Arbeidscontract bepaalde tijd (ultimo jaar) - -
Arbeidscontract onbepaalde tijd (ultimo jaar) 152 165
Medewerkers onder cao (ultimo jaar) 128 141
Medewerkers via payrolling (ultimo jaar) 9 13
Participatiewet (ultimo jaar) 1 3
Detacheringen (ultimo jaar) 3 8
Stagiaires (ultimo jaar) 0 5
Organisatiegraad >80% >80%
Uitstroom 13 13
Instroom 0 1
Gemiddelde verzuimfrequentie 0,98 1,03
Ongevallen met verzuim 0 0

GasTerra’s voetafdruk

Wij vinden het belangrijk dat duurzaamheid zich wortelt binnen én buiten onze organisatie. We zijn gevestigd in een kantoorpand in de binnenstad van Groningen. Het gebouw, dat uit de jaren tachtig dateert, werd in 2012 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. De installatie van onder meer zonnepanelen, driedubbel glas, warmte-koude-opslag en led-schermen zorgden ervoor dat het pand het hoge energielabel A+ heeft gekregen. Dit sluit aan bij GasTerra’s streven om de belasting op het milieu ten gevolge van zijn bedrijfsvoering zo laag mogelijk te houden. Door de aard van de activiteiten is onze voetafdruk beperkt, maar door het monitoren van het eigen energieverbruik, stimuleren van reizen met het openbaar vervoer of de fiets en thuiswerken mogelijk te maken proberen we dit toch waar mogelijk verder te minimaliseren. 

Tenslotte compenseert GasTerra de CO2-uitstoot voor vliegreizen en de leaseauto’s. De CO2-uitstoot van ons kantoor compenseren we door zogenaamde ‘carbon credits’ van de Climate Neutral Group (CNG) te kopen en via een duurzaam Gold-Standard-project te investeren in biogasinstallaties voor gezinnen in Tanzania.

  2018 2017
Gasverbruik 31.327 kubieke meter 38.743 kubieke meter
Elektriciteitsverbruik 387.999 kWh 377.265 kWh
Waterverbruik 1.123 kubieke meter 1.163 kubieke meter
Papierverbruik 267.625 vellen 319.416 vellen

Standaarden en normen

GasTerra hecht er veel waarde aan dat de kwaliteit en integriteit van het handelen van de medewerkers is geborgd. Om die reden heeft GasTerra een gedragscode met normen en waarden. Nieuwe medewerkers van GasTerra conformeren zich formeel aan de gedragscode aan het begin van hun dienstverband. Ook wordt de gedragscode regelmatig binnen de organisatie onder de aandacht gebracht. Klantgericht, resultaatgericht en verbetergericht zijn de drie kernwaarden van GasTerra. Medewerkers van GasTerra worden geacht deze begrippen als uitgangspunt te nemen voor hun handelen. 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze verordening vervangt de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens en heeft als doel om de persoonsgegevens van natuurlijke personen te beschermen. GasTerra heeft nieuwe procedures geïmplementeerd en specifieke instructies voor medewerkers opgesteld om hieraan te voldoen.

Een interne auditor licht op gezette tijden de afdelingen door om na te gaan of ze zich aan alle procedures houden. De resultaten van de audits worden met de directie en de accountant doorgesproken, alsmede met de Audit Commissie. In 2018 zijn er geen meldingen geweest van medewerkers die zich niet aan de gedragscode en aanvullende procedures hebben gehouden. Tevens beoordelen we voortdurend of de gedragsregels en -procedures aangepast of aangevuld moeten worden.

GasTerra heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld waarvan één voor ongewenste intimiteiten. Daarnaast is er een klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling. Wanneer medewerkers bezwaren of klachten hebben of misstanden constateren, waarvoor de oplossing niet kan worden gevonden bij collega's en leidinggevenden, kunnen ze hier gebruik van maken. In 2018 zijn geen misstanden of gevallen van discriminatie gemeld, heeft niemand een klacht ingediend bij de klachtencommissie en is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling.

Informatiebeveiliging is van het grootste belang voor het functioneren van een handelsonderneming zoals GasTerra. Continue aandacht voor informatiebeveiliging is cruciaal door de toenemende dreigingen en de professionalisering van de cybercriminaliteit. De best practices van de ISO27001 normen vormen het uitgangspunt bij de processen die te maken hebben met het management van de informatiebeveiliging. Om te toetsen of de informatiebeveiliging nog voldoet worden social hacks uitgevoerd. De bewustwording van het personeel op dit gebied is essentieel en daarom wordt het onderwerp regelmatig onder de aandacht gebracht. 

Lidmaatschappen

We zijn actief binnen verschillende samenwerkingsverbanden. De doelen die we daarbij nastreven zijn onder andere kennisuitwisseling, het ontwikkelen van innovatieve gastoepassingen, het uitdragen van de voordelen van gasinzet in de transitie naar een duurzame energievoorziening en het verbeteren van regulering. Op organisatieniveau is GasTerra lid van de volgende organisaties en verenigingen:

International Gas Union (IGU)
Eurogas
European Federation of Energy Traders (EFET)
EASEE GAS
Clingendael
Energie Nederland
Groen Gas Nederland

Daarnaast neemt GasTerra deel aan regionale, lokale of functiegerelateerde verenigingen en initiatieven.